Skip to main content

Change Android AVD location in Windows7

Why am always forget to update this blog?

I don't know. Anyway i would like to share a small tip i came across when i am working with Android.

Android.. hmmm ... Sorry i just started to learn Android.

Like all other thing am experimenting with Android. First i just added 4 AVD and tried to make Fifth one and got an error. I just looked my partioion and found that C drive is almost full..

It's because the Android AVD is created normally in  C:\Users\UserName\.android\avd  and i am just giving every AVD a 5GB SDCARD also. What else ? :P
I searched google and found and solution . I just copied the .avd folder from C:\Users\UserName\.android\avd and just pasted it to another drive. And i also edited the configuration file of each AVD. Got the idea ? no?

Okay i have a AVD named "gingerbreadWVGA" . I would have a "gingerbreadWVGA.avd" and "gingerbreadWVGA" configuration file on "C:\Users\UserName\.android\avd\". I just cut and paste the "gingerbreadWVGA.avd" folder to "E:\android_avd". And edited the configuration file like this.

The configuration file will contain a line like this


target=android-10path=
C:\Users\UserName\.android\avd\gingerbreadWVGA.avd


and i just edited it like this.
target=android-10path=E:\android_avd\gingerbreadWVGA.avd

That's it....

Actually i just started using android so if you got any other ideas please share with me.

Comments

Awesome blog. I enjoyed reading your articles. This is truly a great read for me. I am looking forward to reading new articles. Keep up the good work!
CD printing
Unknown said…
I found lots of interesting information here. The post was professionally written and I feel like the author has extensive knowledge in the subject.
DVD duplication
Unknown said…
đồng tâm
game mu
cho thuê nhà trọ
cho thuê phòng trọ
nhac san cuc manh
số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
dịch vụ thành lập công ty trọn gói

“Đao Kiếm Song Vương cùng với mười hai vị Võ Tôn đồng thời ra tay, thiếu chút nữa là lão tử bỏ mạng tại đó rồi… Ngay cả Tiểu thư cũng trúng một kiếm của Hắc Ma Kiếm Vương. May mà mũi kiếm chệch một chút chứ nếu gần thêm một chút nữa thì….” Đại hán áo đen giận dữ: “Con mẹ nó, sớm muộn gì cũng có một ngày lão tử đòi lại món nợ này!”.

Hắn không chú ý rằng Sở Dương đã trở nên trầm mặc từ khi hắn nói đến mấy chữ “Tam âm mạch.”

“Mạc thị gia tộc rất coi trọng Tam âm mạch của Mạc Khinh Vũ sao?” Sở Dương cẩn thận hỏi.

“Đương nhiên!” Tỉ lệ xuất hiện Tam âm mạch của nữ nhân vô cùng hiếm thấy. Nữ tử nào có Tam âm mạch thì thành tựu trong tương lai chắc chắn bất khả hạn lượng, cho dù đạt đến Hoàng cấp cũng không có gì ngạc nhiên cả. Hơn nữa Mạc thị gia tộc chúng ta từng xuất hiện qua một vị tằng tổ mẫu có Tam âm mạch. Người còn để lại một bộ công pháp chuyên dành cho người có Tam âm mạch tu luyện. Tiểu thư chỉ cần tu luyện theo từng bước là có thể thuận lợi tu luyện đến đỉnh phong , một bước lên trời.” Đại hán áo đen đắc ý nói.

Từ thái độ của hắn là có thể nhận ra được sự ưa thích và bảo hộ của hắn với Mạc Khinh Vũ, thậm chí là kiêu ngạo vì nàng.

“Ách… Nếu như Tam âm mạch bị phế thì sao?” Sở Dương trầm giọng hỏi: “Có hậu quả gì không?”

“Tam âm mạch bị phế?” Đại hán áo đen nhìn Sở Dương đầy ngạc nhiên.

“Xoảng…”
vensika said…
Great article. Really impressed by the technology. Thanks for sharing the valuable info and keep updating..DotNet Project Center in Chennai | DotNet Project Center in Velachery

Popular posts from this blog

Configure PostgreSQL and phpPgAdmin in WAMP

As i told earlier am trying to switch to Flex , i am trying to learn connection between PHP and Flex. When searched i got a excellent tutorial . But the problem is that it uses PostgreSQL. As i don't have any prior experience in PostgreSQL i try to install it in my Windows 7 and configure it in WAMP . I got different errors and spend almost two days in searching and using different methods . Atlast i got it right. I will try to figure out the steps i have done.
Am using
PostgreSQL 9.1WAMP Server 2.0e phpPgAdmin 5.0.2 WAMP consists
1. Apache Version :2.2.17  2. PHP Version :5.3.5  3. MySQL Version :5.5.8 First install PostgreSQL , no need to install additional plugins like phpPgAdmin.
Install WAMP server where ever you need.
Download PhpPgAdmin  and unzip it to WWW folder in WAMP installation.

At this point if you try to access the http://localhost/phpPgAdmin/ you may get this error.

Your PHP installation does not support PostgreSQL. You need to recompile PHP using the --with-pgs…

Angular - 4 year road map

AngularJS is one of the most popular JavaScript frameworks in the web. The Google developed framework is considered as one of the easiest framework to kick start a project. Two way binding and the dependency injection is the highlight of this framework.
My journey with AngularJS started about 4 years ago. Then popular ver1.4 amazed me in its capabilities. Developer like me, coming from Actionscript and plain old JQuery , AngularJS is a good option to kick start a project. It give me the confidence in JavaScript world, and from then I have tried lot of framework and tools from JavaScript itself like requireJS, webpack, etc. I did projects in Angular from 1.4 to the current 2.0, and trying to upgrade to the latest 4. Angular has now become one of the fastest growing framework. The journey starts with 1.4
One of the stable and mostly uses version. Started working on this for small projects and it seems easy for development. Dependency injection and two way binding seems quite interesting. …

Angular 4 - Modules, components and routing

In the previous post we created a new Angular 4 project. Lets check the how to add modules, components and routing.

You could check out the code from here.
git checkout -b part2.0 origin/part2.0
We are going to use bootstrap styling . So lets add bootstrap in our aplication . We are going to use only styling not the components.

npm install bootstrap@3
We need to add the bootstrap stylesheet in tha .angular-cli.json.


"styles": [ "../node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css", "styles.css" ],
Our first Module

Lets add a new module employee. Inside "src/app" run

ng generate module employee or
ng g m employee
Wait we are going to lazy load this module , so we need routing inside the module, right? So we are going to create the routing also.
ng g m employee --routing
Time for component

It will create new employee module with its own routing.lets add a component for listing the employee. So inside employee folder run

ng g c empl…